SYSTEM INTELIGENTNEJ FABRYKI W HYDRO-NAVAL

Firma HYDRO-NAVAL jest w trakcie wdrażania nowego systemu harmonogramowania produkcji – IPOsystem (Intelligent Production Organization System).
Jest to innowacyjny system, który samodzielnie zarządza produkcją przemysłową zmieniając zakres obowiązków ludzi, którzy dotychczas zarządzali procesami produkcyjnymi. Zwalnia on z konieczności realizacji skomplikowanych procesów planistycznych, logistycznych i dozoru na halach produkcyjnych.

To właśnie IPOsystem przejmuje cały proces zarządzania produkcją wybierając optymalne rozwiązania i decyzje dotyczące kolejności realizacji poszczególnych zadań technologicznych w oparciu o dane dotyczące terminu realizacji zlecenia i optymalnego wykorzystania czasu poszczególnych pracowników, a także automatycznie przekazuje polecenia wykonania kolejnych prac poszczególnym pracownikom. Reaguje przy tym na każdą zmianę stanu zasobów oraz każde odstępstwo od zaplanowanych terminów realizacji poszczególnych procesów. Najważniejszą cechą oprogramowania jest samodzielność, polegająca na autonomicznym podejmowaniu decyzji i zarządzaniu wszystkimi zasobami bez udziału planistów i dozoru bezpośredniego.

Wszelkie zasoby (ludzkie i technologiczne), a także realizowane przez nie operacje w określonym kalendarzu pracy trafiają do systemu wraz ze wszystkimi zleceniami produkcyjnymi, technologiami i materiałami niezbędnymi do ich wykonania w określonym terminie. IPOsystem automatycznie harmonogramuje zlecenia i samodzielnie rozdziela prace wszystkim pracownikom na hali produkcyjnej poprzez Terminale Prac.

W HYDRO-NAVAL przewidujemy postawienie kilku takich terminali, które oprócz delegowania poleceń pracy służą również jako system rejestracji czasu pracy. Terminal jest elektroniczny i wymaga zbliżeniowych kart ID. Wdrożenie systemu przewidywane jest na I połowę 2016 roku, i będzie z całą pewnością wymagało przeszkolenia wszystkich uczestniczących w procesie produkcji. Przed nami duże wyzwanie, dużo pracy, ale liczymy na to, że wdrożenie tego innowacyjnego rozwiązania pozwoli na poprawę efektywności naszych działań i zwiększenie wydajności produkcji, a także ograniczy wiele zakłóceń związanych z jakością, terminowością czy przepływem informacji.

Zdjęcie 1

RUSZYŁY KLASY PATRONACKIE w HYDRO-NAVAL

Od 1 września 2015 roku rozpoczęliśmy edukację uczniów klas patronackich HYDRO-NAVAL z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.
We wrześniu uczniowie odwiedzili zakład oraz zapoznali się ze specyfiką produkcji w HYDRO-NAVAL.

Uczniowie każdej z klas (I, II i III), w sumie 33 osoby, odbywają zajęcia praktyczne na terenie zakładu raz w tygodniu. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel praktycznej nauki zawodu – Pan Ryszard Ograbek, wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSMiT, laureat plebiscytu Niedźwiedzie Edukacji w kategorii Nauk Zawodowych z 2012 roku. Pod jego opieką uczniowie klas patronackich odbywają rozszerzone zajęcia teoretyczne w specjalnie do tego przygotowanej sali dydaktycznej, natomiast zajęcia praktyczne bezpośrednio na hali produkcyjnej, w realnych warunkach pracy.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8

Spółka HYDRO-NAVAL członkiem Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej

W sierpniu b.r. spółka HYDRO-NAVAL została członkiem Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (Scandinavian-Polish Chamber of Commerce, w skrócie SPCC).
Jest to jedna z największych izb bilateralnych w Polsce wspierająca skandynawsko-polskie interesy. Izba działa od 2004 roku i zrzesza ponad 340 firm, których interesy reprezentuje w zakresie prowadzonej przez nie działalności.
Zadaniem Izby jest promocja stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Krajami Nordyckimi, a także ochrona interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Ponadto izba wspiera inicjatywy gospodarce i udziela informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.
SPCC wyróżnia się dużą aktywnością w organizacji spotkań biznesowych o charakterze informacyjnym poruszającym problematykę z zakresu prawa, ekonomii, podatków i zarządzania. Izba stanowi solidną sieć wsparcia dla przedsiębiorców polskich i skandynawskich.

Zdjęcie 1

Powołanie nowego zarządu spółki HYDRO-NAVAL

Pragniemy poinformować, że zgodnie z Protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników firmy HYDRO-NAVAL Spółka z o.o. z dnia 29 czerwca 2015 r. dokonano zmian w składzie Zarządu Spółki. Zgromadzenie Wspólników odwołało, ze skutkiem na dzień 30 czerwca  2015 r. z funkcji Prezesa Zarządu Pana Szymona Sobków oraz z funkcji Wiceprezesa Zarządu Panów Marka Adkonis oraz Wojciecha Michałek. Zgodnie z uchwałami zawartymi w Protokole Zgromadzenie Współników powołało, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2015 r., nowy Zarząd Spółki w składzie:

  • Szymon Michał Sobków – Prezes Zarządu
  • Agnieszka Dobosz – Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Adkonis – Członek Zarządu
  • Magdalena Gannon – Członek Zarządu
  • Marcin Stasiak – Członek Zarządu.
Zdjęcie 1

Akcja honorowego krwiodawstwa w HYDRO-NAVAL

W dniu 26 czerwca 2015 r. w siedzibie spółki HYDRO-NAVAL odbyła się akcja honorowego oddawania krwi.

Tego dnia od godziny 8 do 12 pracownicy mieli okazję oddać krew w mobilnym punkcie poboru krwi zaparkowanym przed siedzibą firmy.
Krew oddało 23 Krwiodawców, dzięki czemu pozyskano ponad 10 litrów krwi.

W akcji uczestniczyli pracownicy naszego zakładu. Krew przez nich oddana pozwoli przeprowadzić kilka zabiegów i operacji ratujących życie i zdrowie osób chorych oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych, szczególnie teraz w okresie wakacyjnym, kiedy zapotrzebowanie na krew jest największe.

Dziękujemy wszystkim dawcom za wrażliwość i ofiarność.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4