HYDRO-NAVAL sp. z o.o. uznaje, że odpowiedzialny biznes nie może koncentrować się tylko na wynikach finansowych, ale w swoich działaniach powinien uwzględniać interesy społeczne, aspekty środowiskowe i relacje z grupami interesariuszy.
Staramy się w sposób przejrzysty i odpowiedzialny budować swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Wierzymy, że inwestując w naszych pracowników, w ochronę środowiska i właściwe relacje z otoczeniem firmy przyczynimy się do wzrostu konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.
Biorąc pod uwagę charakter działalności Spółki, nasze zobowiązania z zakresu polityki CSR wyrażone są przede wszystkim w Polityce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Polityce Jakości i w Regulaminie Pracy. Jednocześnie dążymy do tego by świadomość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa przenikała wszystkie procesy biznesowe zachodzące w Hydro-Naval.

W ramach polityki CSR:

 •   HYDRO-NAVAL zobowiązuje się do propagowania tolerancji i podstawowych praw pracowniczych w miejscu pracy, do prowadzenia polityki równości i poszanowania godności każdego człowieka.
 •   Naszym pracownikom zapewniamy bezpieczne i wygodne warunki pracy, stabilność zatrudnienia, dostęp do ważnych dla nich informacji, a także możliwości rozwoju zawodowego poprzez realizację zadań BHP, opiekę socjalną, dostępność szkoleń, bezpłatne ubezpieczenie medyczne oraz opiekę nad rodzinami pracowników – ubezpieczenie medyczne na preferencyjnych warunkach, dopłaty do wczasów, paczki świąteczne itp.
 •   W działaniach kierujemy się odpowiedzialnością i uczciwością wobec interesariuszy i otoczenia, w których funkcjonujemy. Uwzględniamy potrzeby naszych pracowników, klientów spółki, partnerów biznesowych (dostawców, podwykonawców), społeczności lokalnych.
 •   Kierujemy się zasadą braku tolerancji dla korupcji.
 •   Czujemy się odpowiedzialni za prowadzenie naszej działalności w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu i lokalnym społecznościom, w sąsiedztwie których działamy.
 •   Zobowiązujemy się do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko wynikającego z działalności spółki.
 •   Kierując się odpowiedzialnością, przejrzystością i spójnością prowadzimy działalność sponsoringową na szczeblu lokalnym. Dziedziny sponsoringu to inicjatywa sportowa, nauka, kultura i szkolnictwo. Działania w ramach sponsoringu będą podlegać pomiarowi i ocenie efektywności.
 •   Pomagamy w resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób skazanych.
 •   HYDRO-NAVAL będzie dążyć do promowania społecznie odpowiedzialnego biznesu poprzez preferowanie w doborze kooperantów i poddostawców społecznie odpowiedzialnych.

Firma HYDRO-NAVAL Sp. z o.o. od wielu lat aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Podejmujemy liczne działania sponsoringowe wspomagające lokalną działalność społeczną i kulturalną.

Co roku firma przeznacza określoną kwotę na rzecz pomocy charytatywnej, jak i na działania społeczne.
Wspieramy między innymi:

 •  Organizacje imprez artystycznych (edukacyjne spektakle teatralne, m.in. Teatr za Jeden Uśmiech dla dzieci przebywających w szpitalu);
 •  Instytucje charytatywne;
 •  Organizacje festynów i obozów wypoczynkowych dla dzieci;
 •  Działalność lokalnych klubów sportowych;
 •  Zakupy pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli;
 •  Regionalne Centrum Krwiodawstwa poprzez oragnizację akcji honorowego oddawania krwi na terenie zakładu

Dodatkowo w porozumieniu z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce i Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku dla uczniów tych placówek prowadzimy praktyczną naukę zawodową na terenie naszego zakładu. Praktykę zawodową odbywają u nas uczniowie klas w specjalności: montaż i obsługa maszyn i urządzeń, a także w zawodzie technik mechanik.

W roku 2015 utworzyliśmy klasy patronackie sponsorowane przez nasz zakład. Ich idea polega na objęciu opieką wybranych klas i współdziałanie w celu wykształcenia młodzieży pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa, uwzględniając te oczekiwania w programie nauczania utworzonym na podstawie umowy pomiędzy zakładem pracy a placówką oświatową. W ramach porozumienia kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawcy, przy użyciu jego maszyn i materiałów, organizowane też są ćwiczenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Taka forma współpracy gwarantuje wzajemne zaspokajanie potrzeb oraz pracę najzdolniejszym absolwentom.

Angażujemy się w dobroczynne inicjatywy:

Z naszą pomocą udało się zorganizować cykl przedstawień teatralnych dla dzieci przebywających w Słupskim Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim.

/ 8
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8

Wspieramy szkoły przy zakupie pomocy dydaktycznych dla uczniów.

/ 2
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Pomagamy w organizacji imprez charytatywnych, festynów, obozów dla dzieci i młodzieży.

/ 6
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6

Oddajemy krew

/ 4
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

W dniu 26 czerwca 2015 r. w siedzibie spółki HYDRO-NAVAL odbyła się akcja honorowego oddawania krwi.

Tego dnia od godziny 8 do 12 pracownicy mieli okazję oddać krew w mobilnym punkcie poboru krwi zaparkowanym przed siedzibą firmy.
Krew oddało 23 Krwiodawców, dzięki czemu pozyskano ponad 10 litrów krwi.

W akcji uczestniczyli pracownicy naszego zakładu. Krew przez nich oddana pozwoli przeprowadzić kilka zabiegów i operacji ratujących życie i zdrowie osób chorych oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy zapotrzebowanie na krew jest największe.

II akcja honorowego oddawania krwi planowana jest na dzień 11 grudnia 2015 w krwiobusie RCK ze Słupka przed siedzibą HYDRO-NAVAL.

 

I MIEJSCE DLA HYDRO-NAVAL W KONKURSIE „FIRMA ZAANGAŻOWANA SPOŁECZNIE” POMORSKIEGO SEKTORA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

/ 8
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8

 

Dnia 2.12.2015 r. na uroczystej gali zorganizowanej w Olivia Business Center odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Firma Zaangażowana Społecznie”, w którym firma HYDRO-NAVAL zdobyła I miejsce. Konkus ma na celu promocję działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych przez pomorskie firmy z sektora MŚP w obszarze zaangażowania społecznego, realizowanych na rzecz podnoszenia poziomu kapitału społecznego na Pomorzu. Konkurs ma pokazywać liczne korzyści płynące ze współpracy międzysektorowej rozwijanej na terenie woj. Pomorskiego.

Nagrodzonym działaniem zostało utworzenie klas patronackich HYDRO-NAVAL. Kapituła konkursu uznała, że poprzez organizację dobrych zajęć praktycznych oraz realizację rozszerzonego programu nauczania przedmiotów technicznych dla młodych ludzi z naszego regionu, HYDRO-NAVAL popularyzuje właściwe podejście do edukacji technicznej młodych ludzi, stwarza im perspektywy rozwoju zawodowego, wspomaga przy tym lokalną społeczność, a uczniów wyposaża w aktualną wiedzę i pożądane kwalifikacje. Dodatkowym atutem, który był premiowany przez organizatorów konkursu jest fakt, że działania strategiczne są realizowane w dłuższej perspektywie czasowej i we współpracy z przedstawicielami innych sektorów (np. organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji kultury i edukacji i in. podmiotów, które nie należą do sektora biznesu), w naszym przypadku szkół ponadgimnazjalnych.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Mieczysław Struk. Organizatorami Konkursu są: Forum Inicjowania Rozwoju UP Foundation, Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza a partnerem strategicznym Konkursu jest Grupa LOTOS S.A.

Utworzenie klas patronackich zostało uznane za dobrą praktykę CSR czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, organizatorzy konkursu poszukują przykładów działań, wykraczających poza wymogi prawa i jednocześnie takich, które wspierają daną społeczność lokalną i przyczyniają się do budowania z nią relacji.