Akcja honorowego oddawania krwi w HYDRO-NAVAL

Po raz kolejny w HYDRO-NAVAL dbyła się akcja honorowego oddawania krwi.

11 grudnia 2015 r. pod siedzibę firmy ponownie zajechał krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.
Dwunastu pracowników HYDRO-NAVAL oddało w nim krew, w sumie 5400 ml.

Jest to druga taka akcja zorganizowana w HYDRO-NAVAL. Kolejna planowana jest ponownie w okresie jesiennym.

Dziękujemy wszystkim dawcom za wrażliwość i ofiarność.

 

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

I miejsce dla HYDRO-NAVAL w konkursie „Firma Zaangażowana Społecznie”

Firma HYDRO-NAVAL Spółka z o.o. zdobyła I miejsce w konkursie Firma Zaangażowana Społecznie pomorskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Konkurs ma na celu promocję działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych przez pomorskie firmy z sektora MŚP w obszarze zaangażowania społecznego, realizowanych na rzecz podnoszenia poziomu kapitału społecznego na Pomorzu. Konkurs ma pokazywać liczne korzyści płynące ze współpracy międzysektorowej rozwijanej na terenie woj. Pomorskiego.

Nagrodzonym działaniem zostało utworzenie klas patronackich HYDRO-NAVAL. Kapituła konkursu uznała, że poprzez organizację dobrych zajęć praktycznych oraz realizację rozszerzonego programu nauczania przedmiotów technicznych dla młodych ludzi z naszego regionu, HYDRO-NAVAL popularyzuje właściwe podejście do edukacji technicznej młodych ludzi, stwarza im perspektywy rozwoju zawodowego, wspomaga przy tym lokalną społeczność, a uczniów wyposaża w aktualną wiedzę i pożądane kwalifikacje. Dodatkowym atutem, który był premiowany przez organizatorów konkursu jest fakt, że działania strategiczne są realizowane w dłuższej perspektywie czasowej i we współpracy z przedstawicielami innych sektorów (np. organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji kultury i edukacji i in. podmiotów, które nie należą do sektora biznesu), w naszym przypadku szkół ponadgimnazjalnych.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Mieczysław Struk. Organizatorami Konkursu są: Forum Inicjowania Rozwoju UP Foundation, Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza a partnerem strategicznym Konkursu jest Grupa LOTOS S.A.

Utworzenie klas patronackich zostało uznane za dobrą praktykę CSR czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, organizatorzy konkursu poszukują przykładów działań, wykraczających poza wymogi prawa i jednocześnie takich, które wspierają daną społeczność lokalną i przyczyniają się do budowania z nią relacji.

 
Artykuł w Gazecie Wyborczej

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

SYSTEM INTELIGENTNEJ FABRYKI W HYDRO-NAVAL

Firma HYDRO-NAVAL jest w trakcie wdrażania nowego systemu harmonogramowania produkcji – IPOsystem (Intelligent Production Organization System).
Jest to innowacyjny system, który samodzielnie zarządza produkcją przemysłową zmieniając zakres obowiązków ludzi, którzy dotychczas zarządzali procesami produkcyjnymi. Zwalnia on z konieczności realizacji skomplikowanych procesów planistycznych, logistycznych i dozoru na halach produkcyjnych.

To właśnie IPOsystem przejmuje cały proces zarządzania produkcją wybierając optymalne rozwiązania i decyzje dotyczące kolejności realizacji poszczególnych zadań technologicznych w oparciu o dane dotyczące terminu realizacji zlecenia i optymalnego wykorzystania czasu poszczególnych pracowników, a także automatycznie przekazuje polecenia wykonania kolejnych prac poszczególnym pracownikom. Reaguje przy tym na każdą zmianę stanu zasobów oraz każde odstępstwo od zaplanowanych terminów realizacji poszczególnych procesów. Najważniejszą cechą oprogramowania jest samodzielność, polegająca na autonomicznym podejmowaniu decyzji i zarządzaniu wszystkimi zasobami bez udziału planistów i dozoru bezpośredniego.

Wszelkie zasoby (ludzkie i technologiczne), a także realizowane przez nie operacje w określonym kalendarzu pracy trafiają do systemu wraz ze wszystkimi zleceniami produkcyjnymi, technologiami i materiałami niezbędnymi do ich wykonania w określonym terminie. IPOsystem automatycznie harmonogramuje zlecenia i samodzielnie rozdziela prace wszystkim pracownikom na hali produkcyjnej poprzez Terminale Prac.

W HYDRO-NAVAL przewidujemy postawienie kilku takich terminali, które oprócz delegowania poleceń pracy służą również jako system rejestracji czasu pracy. Terminal jest elektroniczny i wymaga zbliżeniowych kart ID. Wdrożenie systemu przewidywane jest na I połowę 2016 roku, i będzie z całą pewnością wymagało przeszkolenia wszystkich uczestniczących w procesie produkcji. Przed nami duże wyzwanie, dużo pracy, ale liczymy na to, że wdrożenie tego innowacyjnego rozwiązania pozwoli na poprawę efektywności naszych działań i zwiększenie wydajności produkcji, a także ograniczy wiele zakłóceń związanych z jakością, terminowością czy przepływem informacji.

Zdjęcie 1

RUSZYŁY KLASY PATRONACKIE w HYDRO-NAVAL

Od 1 września 2015 roku rozpoczęliśmy edukację uczniów klas patronackich HYDRO-NAVAL z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.
We wrześniu uczniowie odwiedzili zakład oraz zapoznali się ze specyfiką produkcji w HYDRO-NAVAL.

Uczniowie każdej z klas (I, II i III), w sumie 33 osoby, odbywają zajęcia praktyczne na terenie zakładu raz w tygodniu. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel praktycznej nauki zawodu – Pan Ryszard Ograbek, wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSMiT, laureat plebiscytu Niedźwiedzie Edukacji w kategorii Nauk Zawodowych z 2012 roku. Pod jego opieką uczniowie klas patronackich odbywają rozszerzone zajęcia teoretyczne w specjalnie do tego przygotowanej sali dydaktycznej, natomiast zajęcia praktyczne bezpośrednio na hali produkcyjnej, w realnych warunkach pracy.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8

Spółka HYDRO-NAVAL członkiem Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej

W sierpniu b.r. spółka HYDRO-NAVAL została członkiem Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (Scandinavian-Polish Chamber of Commerce, w skrócie SPCC).
Jest to jedna z największych izb bilateralnych w Polsce wspierająca skandynawsko-polskie interesy. Izba działa od 2004 roku i zrzesza ponad 340 firm, których interesy reprezentuje w zakresie prowadzonej przez nie działalności.
Zadaniem Izby jest promocja stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Krajami Nordyckimi, a także ochrona interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Ponadto izba wspiera inicjatywy gospodarce i udziela informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.
SPCC wyróżnia się dużą aktywnością w organizacji spotkań biznesowych o charakterze informacyjnym poruszającym problematykę z zakresu prawa, ekonomii, podatków i zarządzania. Izba stanowi solidną sieć wsparcia dla przedsiębiorców polskich i skandynawskich.

Zdjęcie 1