Odpowiedzialność społeczna

HYDRO-NAVAL uznaje, że odpowiedzialny biznes nie może koncentrować się tylko na wynikach finansowych, ale w swoich działaniach powinien uwzględniać interesy społeczne, aspekty środowiskowe i relacje z grupami interesariuszy.
Staramy się w sposób przejrzysty i odpowiedzialny budować swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Wierzymy, że inwestując w naszych pracowników, w ochronę środowiska i właściwe relacje z otoczeniem firmy przyczynimy się do wzrostu konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.
Biorąc pod uwagę charakter działalności Spółki, nasze zobowiązania z zakresu polityki CSR wyrażone są przede wszystkim w Polityce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Polityce Jakości i w Regulaminie Pracy. Jednocześnie dążymy do tego by świadomość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa przenikała wszystkie procesy biznesowe zachodzące w Hydro-Naval.

W ramach polityki CSR:

 •   HYDRO-NAVAL zobowiązuje się do propagowania tolerancji i podstawowych praw pracowniczych w miejscu pracy, do prowadzenia polityki równości i poszanowania godności każdego człowieka.
 •   Naszym pracownikom zapewniamy bezpieczne i wygodne warunki pracy, stabilność zatrudnienia, dostęp do ważnych dla nich informacji, a także możliwości rozwoju zawodowego poprzez realizację zadań BHP, opiekę socjalną, dostępność szkoleń, bezpłatne ubezpieczenie medyczne oraz opiekę nad rodzinami pracowników – ubezpieczenie medyczne na preferencyjnych warunkach, dopłaty do wczasów, paczki świąteczne itp.
 •   W działaniach kierujemy się odpowiedzialnością i uczciwością wobec interesariuszy i otoczenia, w których funkcjonujemy. Uwzględniamy potrzeby naszych pracowników, klientów spółki, partnerów biznesowych (dostawców, podwykonawców), społeczności lokalnych.
 •   Kierujemy się zasadą braku tolerancji dla korupcji.
 •   Czujemy się odpowiedzialni za prowadzenie naszej działalności w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu i lokalnym społecznościom, w sąsiedztwie których działamy.
 •   Zobowiązujemy się do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko wynikającego z działalności spółki.
 •   Kierując się odpowiedzialnością, przejrzystością i spójnością prowadzimy działalność sponsoringową na szczeblu lokalnym. Dziedziny sponsoringu to inicjatywa sportowa, nauka, kultura i szkolnictwo. Działania w ramach sponsoringu będą podlegać pomiarowi i ocenie efektywności.
 •   Pomagamy w resocjalizacji i aktywizacji zawodowej osób skazanych.
 •   HYDRO-NAVAL będzie dążyć do promowania społecznie odpowiedzialnego biznesu poprzez preferowanie w doborze kooperantów i poddostawców społecznie odpowiedzialnych.

Firma HYDRO-NAVAL Sp. z o.o. od wielu lat aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Podejmujemy liczne działania sponsoringowe wspomagające lokalną działalność społeczną i kulturalną.

Co roku firma przeznacza określoną kwotę na rzecz pomocy charytatywnej, jak i na działania społeczne.
Wspieramy między innymi:

 •  Organizacje imprez artystycznych (edukacyjne spektakle teatralne, m.in. Teatr za Jeden Uśmiech dla dzieci przebywających w szpitalu);
 •  Instytucje charytatywne;
 •  Organizacje festynów i obozów wypoczynkowych dla dzieci;
 •  Działalność lokalnych klubów sportowych;
 •  Zakupy pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli;
 •  Regionalne Centrum Krwiodawstwa poprzez oragnizację akcji honorowego oddawania krwi na terenie zakładu